Försäljningsvillkor

Följande försäljningsvillkor (”Försäljningsvillkor”) gäller för inköp från Trinxy AB (“Trinxy”) av myndig konsument (“Konsument”) eller företag (“Företagskund”), tillsammans refererade till som kund (”Kund”). Om det förekommer motstridiga uppgifter mellan ett avtal (”Avtal”) kopplat till specifik produkt eller tjänst, har Avtal företräde framför Försäljningsvillkor. Konsument som handlar hos Trinxy omfattas av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen.

Registrering

För att Trinxy ska kunna uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter måste Kund i samband med den första beställningen som görs:

a. registrera sig i Trinxys kundregister genom att uppge e-postadress, postadress, namn, personnummer alternativt organisationsnummer och momsregistreringsnummer;
b. ge sitt samtycke till att Trinxy för in lämnade uppgifter i sitt kundregister.
Trinxy kommer att använda uppgifter från kundregistret även för marknadsföringsändamål. Genom att acceptera dessa villkor ger kund sitt samtycke till denna användning av sina uppgifter. Lämnat samtycke kan när som helst återkallas via info@trinxy.se.

Trinxy kundregister är konfidentiellt. Trinxy förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än koncernbolag eller i annan utsträckning än vad som anges i lag.

Det åligger Kund att kontinuerligt uppdatera sina registreringsuppgifter. Returneras försändelse på grund av felaktiga registreringsuppgifter debiteras Kund enligt ordervärden förklarade under sektionen “Leverans”.

Priser

Gällande pris är det pris som vid tidpunkten för beställningen finns angivet på www.trinxy.se eller i giltig offert. Trinxy förbehåller sig rätten att ändra priser utan att avisera detta på förhand.

Konsument inom EU betalar alltid svensk moms medan Konsument utanför EU inte betalar svensk moms.

Vid leveranser utanför Sverige kan det tillkomma eventuella införsel- och tullavgifter.

Betalningsvillkor

För leveranser inom Sverige kan betalning ske mot faktura eller via bank-/betal-/kreditkort.

För leveranser utanför Sverige kan betalning ske via bank-/betal-/kreditkort såvida inte annat särskilt överenskommits.

Vid betalning mot faktura skall betalning ske av Konsument inom fjorton (14) dagar och av Företagskund inom tjugoen (21) dagar räknat från fakturadatum. Trinxy har vid misstanke om att kreditvärdigheten inte är fullgod rätt att kräva betalning via kort eller annullera beställningen.

Kund är skyldig att tillse att medel finns på kortkontot fram till dess att Trinxy tillgodogjort sig betalning för hela beställningen. Skulle täckning saknas eller betalning av annan anledning inte gå igenom har Trinxy rätt annullera beställningen.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag (f n 8% per månad) samt lagstadgad påminnelseavgift för Konsument med 60 SEK och Företagskund med 450 SEK

Beställning

I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna dessa villkor. Alla meddelanden ska ske med e-post. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Bindande köpeavtal uppkommer först sedan Trinxy per e-post bekräftat beställningen. Trinxy reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.

Leverans

Tjänsterna levereras digitalt enligt vad som anges för varje produkt eller offert.

Reklamation

Har annan produkt levererats än den som kund beställt eller är produkten skadad, ska kund genast via info@trinxy.se göra en reklamation och ange felet.

Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

Skada

Utöver vad som angivits ovan och utöver vad som föreskrivs för Konsument i Konsumentköplagen, har Trinxy inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada – vare sig direkt eller indirekt.

Övrigt

Upplysningar om beställningar, klagomål och övrig information lämnas per e-post info@trinxy.se.

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor och tvister ska prövas av svensk allmän domstol.

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar på www.trinxy.se möjliggör att också lämna Trinxys server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Trinxy och Trinxy bär inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Trinxy av aktuell webbplats.

Trinxy ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av våra tjänster som finns tillgänglig genom Trinxy.

Dessa villkor ändrades senast 2024-03-03.

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss eller om Trinxy, skicka oss ett meddelande här så återkommer vi. Vi tar emot praktikanter på distans vid jämna mellanrum.

Det går även att kontakta oss direkt på info@trinxy.se eller via Facebook Messenger.

Du måste skriva ditt namn

Skriv en korrekt epostadress

Du måste skriva minst 30 tecken

Vad blir 4+3?

Jag samtycker till att Trinxy hanterar mina personuppgifter (integritetspolicy).